Официални правила на “Национален конкурс 2021-Toffifee – Toffifamily”

Раздел 1. Организатор на Конкурса и официални правила

 

Национален конкурс 2021-Toffifee – Toffifamily („Конкурса“) провежда се организира и провежда от агенция “Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378 с адрес гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“) по възложение от Storck Adria d.o.o дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Словения, идентификационен номер SI22349456 , седалище и адрес на управление: Brdnikova ulica 44 , 1000 Любляна, Словения, чрез своя посредник (представляващ по силата на договор) на територията на България – Фортуна –Ком ООД,   гр.София, бул.“Ботевградско шосе“ No247, Булстат: 131538998 („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Конкурса и са свободно достъпни на интернет адрес https://toffifee-promo.bg/official-rules/ през целия период на Конкурса, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://toffifee-promo.bg/official-rules/

Възложителят има право да прекрати Конкурса по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Територия на Конкурса

Конкурса се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Конкурса

Конкурса ще бъде проведена на 3 отделни периода:

Период 1 – от 01.04 – 30.04.2021

Период 2 – от 01.05 – 31.05.2021

Период 3 – от 01.06 – 30.06.2021

За всеки отделен период, ще бъдат раздавани награди описани по-долу в раздел 5 и 6.

Раздел 4. Право на участие

 

Кампанията е отворена за участие при спазване на условията, описани в тези Официални правила, за всички физически лица в България, притежаващи пълна лична юридическа правоспособност и дееспособност (респективно на възраст от поне 18 години), които в случай че регистрират за участие деца са задължително и законни представители (родители или настойници) на съответните малолетни деца, включени от тях в Кампанията, с пълни правомощия да извършват вместо тези деца и от тяхно име правни действия (наричани индивидуално „Участник“ или колективно „Участници“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Конкурса, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Конкурса.

 

Участието на лицата не е обвързано със закупуването на продукти, обозначени с марката “Toffifee”.

 

Раздел 5. Механизъм на Конкурса

За участие в конкурса, посетете интернет страницата – Toffifee.bg,  изберете рамка, попълнете регистрационната форма, направете или изберете съществуваща снимка представяща ваш любим момент със семейство или приятели и натиснете бутона УЧАСТВАЙ.

В процеса на участие/регистрация,  участникът следва да въведе на промоционалния сайт www.toffifee.bg по указания на сайта начин  коректни данни: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер който ще бъде ползван като уникален идентификатор, както и да се съгласи със правилата на играта и политиката за поверителност на страницата.

Избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

 

 

НАГРАДИ

  1. Дневни награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 920 бр. кутии бонбони Toffifee 200g.

Период 1 – 01.04 – 30.04.2021 – 306 бр.

Период 2 – 01.05- 31.05.2021 – 306 бр.

Период 3 – 01.06 – 30.06.2021 – 308 бр.

  1. Седмични награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 60 бр. ваучера за гориво всеки  на стойност 60 лв. от верига бензиностанции OMV.

Период 1 – 01.04 – 30.04.2021 – 20 бр.

Период 2 – 01.05- 31.05.2021 – 20 бр.

Период 3 – 01.06 – 30.06.2021 – 20 бр.

  1. Големи награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 3 бр. семейни почивки – 2 нощувки на база All Inclusive за до 2-ма възрастни и 2 деца до 12г. в хотелите от веригата RIU, както следва:

Период 1 – 01.04 – 30.04.2021 – 1 бр. – Хотел RIU Helios Bay – Обзор

Период 2 – 01.05- 31.05.2021 – 1 бр. – Хотел RIU Helios – Слънчев Бряг

Период 3 – 01.06 – 30.06.2021 – 1 бр. – Хотел RIU Helios Paradise – Св. Влас 

 

Общи положения:

В Конкурса участват всички граждани на Република България.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият телефонен номер. Всички регистрации, при които е посочен един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице („Участник“). За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нов касова бележка трябва да се използва един и същ телефонен номер.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Конкурса, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни.

Регистрацията на снимка на www.toffifee.bg става на посочения промоционален сайт и посредством заснемането с камерата на мобилен телефон или в случай на използване на настолен компютър прикачване на снимков файл в указан формат, както и попълването на необходимите данни според указанията в модула.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Конкурса поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата www.toffifee.bg и възможността за регистрация за участие в Конкурса ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Конкурса.

Регистрациите, направени в даден период участват в тегленията на награди само за съответния период и не могат да участват в тегленията за награди за следващи периоди. Касовите бележки, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие в някое от тегленията.

Регистрации участвали в теглене и спечелили награда, независимо от кой вид, не могат повторно да участват в следващи тегления.

Всеки участник може да спечели максимум по 1 бр. седмична или голяма награда общо за трите периода на Конкурса, но може да спечели до максимум 3 бр. дневни награди, като за всяка една награда е необходимо да бъде регистрирана отделна снимка.

 

Раздел 6. Описание на наградите

Дневни награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 920 бр. кутии бонбони Toffifee 200g.

Седмични награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 60 бр. ваучера за гориво всеки  на стойност 60 лв. от верига бензиностанции OMV.

Големи награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 3 бр. семейни почивки – 2 нощувки на база All Inclusive за до 2-ма възрастни и 2 деца до 12г. в хотелите от веригата RIU, както следва:

Период 1 – 01.04 – 30.04.2021 – 1 бр. – Хотел RIU Helios Bay – Обзор

Период 2 – 01.05- 31.05.2021 – 1 бр. – Хотел RIU Helios – Слънчев Бряг

Период 3 – 01.06 – 30.06.2021 – 1 бр. – Хотел RIU Helios Paradise – Св. Влас

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

Раздел 7. Определяне на печелившите , получаване на награди 

За дневни награди, печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип (томбола) с ръчно изтегляне от служител на Ню Джен Маркетинг ЕООД.

За седмичните награди, изборът на печелившите ще бъде направен от Жури в съставено от служители на Възложителя и Организатора на конкурса.

За големите награди, изборът на печелившите ще бъде направен от Жури в съставено от служители на Възложителя и Организатора на конкурса.

 

Промоционалните периоди и датите за тегленията на седмични награди са както следва:

 

ПЕРИОД 1

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на големи награди – 11.05

 

ПЕРИОД 2

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на големи награди – 04.06

 

 

ПЕРИОД 3

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на големи награди – 06.07

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда –информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

 

Всички седмични и месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 работни дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон или  имейл или сам не влезе във връзка с Организатора до 7 дни след изтеглянето му, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

 

Организаторът не носи отговорност при неполучаване на наградата, когато Участникът е подал грешен или непълен адрес, който адрес може да създаде затруднения за изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен или да бъде осъществен контакт с него чрез предоставения телефонен номер за целта.

Разходите за извършването на доставките от съответната куриерска фирма са за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди.

При получаване на голяма награда – всеки Участник следва да попълни изпратена му от Организатора бланка с данни по чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

 

Раздел 8. Отговорност и данъчно облагане

 

Дневните и седмични награди следва да се считат за предметни печалби с незначителна стойност съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) и са необлагаеми. Големите награди – Нощувки в хотели РИУ – подлежат на облагане по смисъла на ЗДДФЛ с окончателен данък от 10%. Декларирането, удържането и внасянето на данъка се осъществява от Организатора в качеството си на платец на дохода.

Организаторът използва събраните посредством подписания Приемо-предавателен протокол лични данни с цел изпълнение на законовите си задължения по ЗДДФЛ.

Организаторът предоставя при поискване, при условията и в срока по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, на всеки от печелившите Участници, служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, както и на размера на платения данък. Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на Печелившия участник по ЗДДФЛ.

Раздел 9. Лични данни

Информация за условията, при които Възложителят ще обработва личните данни на участниците, могат да бъдат намерени на www.toffifee.bg

Раздел 10. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Конкурса между Участници и Организатора/ се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

 

. Всяко телефонно обаждане се заплаща в зависимост от тарифния план за разговори на съответния Участник.
– Чрез изпращане на съобщение на имейл адрес promo@newgen.bg

Можете да се свържете с представител на Организатора от понеделник до петък в часовия диапазон от 09:00 часа до 18:00 часа.

Организаторът не поема задължение да отговоря на всички телефонни обаждания и запитвания по имейл или поща във връзка с Конкурса.

Конкурсът се провежда въз основа и съгласно условията на настоящите правила (наричани по-долу „Общи условия“).

 

Раздел 11. Изображения и права върху тях

С участието си в конкурса и приемането на правилата му всеки един участник доброволно и съзнателно предоставя на Възложителя и Организатора на Конкурса правото да използва изображението за целите на успешното провеждане на конкурса в това число по преценка на Възложителя и Организатора  в онлайн пространството, промоционалните материали, свързани с Конкурса, и за промотиране на продуктите Toffifee, както и правото да възпроизвежда изображението във всякакъв медиен формат (включително, но не само: печатни материали, опаковки, за интернет и др.), включително върху опаковки на продукти Toffifee, за период от 5 години от датата на подписване на настоящето споразумение („Продължителност на употреба“).

С участието си и приемането на правилата на Конкурса, всеки един участник признава и разбира, че промоционалните материали, които включват изображението/та регистрирано/и от него и които са направени публично достъпни от страна на Възложителя/Организатора на Конкурса по време на Продължителността на употреба – чрез публикуване в социални мрежи или чрез други медийни канали, онлайн или в печатна форма, няма да бъдат оттегляни, унищожавани, изтривани или заличавани, а ще останат публични и достъпни дори след изтичане на Продължителността на употреба. Невъзможността на Възложителя/Организатора да ги премахне няма да представлява нарушение на правата на участника (напр. изображенията, може да бъдат достъпни онлайн след изтичане на Продължителността на употреба, в уебсайтове или в социални мрежи, принадлежащи на Възложителя/Организатора или неговите партньори, или като част от предишни или текущи проекти или кампании). Въпреки това Възложителя/Организатора вече няма да може да използва рекламни материали или други произведения на интелектуално или художествено творчество, които включват изображенията, в нови проекти или кампании след изтичането на Продължителността на употреба.

Общите условия са задължителни за всички Участници в Конкурса.

Контакт с Организатора

– Чрез обаждане на телефонен номер 0885 355 701

. Всяко телефонно обаждане се заплаща в зависимост от тарифния план за разговори на съответния Участник.
– Чрез изпращане на съобщение на имейл адрес promo@newgen.bg

Можете да се свържете с представител на Организатора от понеделник до петък в часовия диапазон от 09:00 часа до 18:00 часа.

Организаторът не поема задължение да отговоря на всички телефонни обаждания и запитвания по имейл или поща във връзка с Кампанията.

Рекламната кампания се провежда въз основа и съгласно условията на настоящите правила (наричани по-долу „Общи условия“). Общите условия са задължителни за всички Участници в Кампанията.